Society of Research on Environmental Changes

Statut

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

§30

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
1) składki członkowskie, których wysokość uchwala Zarząd;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład majątku;
3) dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa;
4) darowizny, zapisy, spadki na rzecz Towarzystwa;
5) dotacje, subwencje przeznaczone na działalność Towarzystwa lub na zadania celowe realizowane bądź nadzorowane bezpośrednio przez Zarząd.

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować tylko takie dotacje, darowizny, spadki i zapisy, które nie naruszają jego samodzielności i niezależności.

5. Dla ważności pism i dokumentów dotyczących spraw finansowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu upoważnionych przez Prezesa.

6. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Prezesa.

7. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana Statutu oraz rozwiązanie się Towarzystwa

§31

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa – o ile w tym celu został zwołane, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§32

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walny Zjazd Towarzystwa decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.
Uchwała Walnego Zjazdu Towarzystwa o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Strona 5 z 512345

News

CONFERENCE ALPINE-PETROL’2012

For details see: www.alpine.geosfera.pl/ The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of …Więcej informacji »

The Circular Is Already Available!

The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of the First Circular in pdf: The First Circulare…Więcej informacji »

Conference details »

Dane kontaktowe

TBPŚ „Geosfera”
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Polska
Tel.: (+48) 12 623 78 28
Kom.: (+48) 667 98 99 26
kotarba@uci.agh.edu.pl

Projekt i realizacja strony

Babilon: grafika, reklama, Internet