Society of Research on Environmental Changes

Statut

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz Towarzystwa

§17

1. Naczelnymi władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.

§18

1. Zasady wyboru wybieralnych władz Towarzystwa są następujące:

1) wybory członków władz Towarzystwa są bezpośrednie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Statucie;

2) wybory członków władz Towarzystwa przeprowadzane są w tajnym głosowaniu bez ograniczenia liczby kandydatów;

3) w razie niemożności pełnienia funkcji przez któregokolwiek z członków władz – Zarząd, Komisja Rewizyjna lub Sąd Koleżeński powołują (dokooptują) na jego miejsce nowego członka z grona członków zwyczajnych Towarzystwa. Zmiana składu osobowego władz, w trakcie trwania ich kadencji, nie może przekroczyć więcej niż 1/3 liczby ich członków, wybranych w trybie statutowych wyborów, rozpoczynających daną kadencję. W przypadku gdy funkcji tej nie może czasowo pełnić Prezes, Zarząd może go urlopować, powierzając pełnienie tej funkcji w zastępstwie jednemu ze swych członków, do czasu jej ponownego podjęcia przez urlopowanego Prezesa.

4) o ile zmiana składu osobowego władz w drodze kooptacji musiałaby przekroczyć 1/3 liczy członków jej pierwotnego składu osobowego, lub o ile niemożność pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu nie nosi charakteru czasowego, to odpowiednie zmiany mogą nastąpić wyłącznie w trybie wyborów podczas zebrań zwołanych w tym celu w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd.

2. Kadencja wybieralnych władz trwa pięć lat, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się ich odpowiedników dla nowej kadencji.

3. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcje pełnić wielokrotnie.

 

Walne Zebranie Członków Towarzystwa

§19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa oraz zaproszeni goście:
a) członkowie zwyczajni i honorowi (obywatele polscy) – z głosem decydującym
b) członkowie honorowi (cudzoziemcy) i zaproszeni goście – z głosem doradczym

3. Termin, miejsce i program Zwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd, o czym zawiadamia członków co najmniej na 1 miesiąc przed datą jego zwołania.

4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w I terminie, natomiast w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

5. Walne Zebranie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd co pięć lat jako Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane:
1. z własnej inicjatywy Zarządu;
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku do Zarządu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

W Walnym Zebrania udział biorą:
1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Towarzystwa;
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie ramowego planu działania Towarzystwa na okres najbliższej kadencji i zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych;
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Towarzystwa;
4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
5) uchwalenie zmian Statutu;
6) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
7) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
10) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zjazdu.

 

Zarząd

§22

W skład Zarządu wchodzą wybierani oddzielnie:
1) Prezes Zarządu;
2) Członkowie Zarządu w liczbie 4 lub 6, z grona których – drogą ukonstytuowania – wyłonieni zostają wiceprezes (lub wiceprezesi) sekretarz i skarbnik;
3) Warunkiem ważności uchwał Zarządu jest ich podjęcie zwykłą większością głosów.

§23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa;
2) ustalanie budżetu Towarzystwa;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
10) powoływanie zespołów naukowo-badawczych, złożonych z ekspertów różnych dyscyplin, jako ciało opiniująco-doradcze.
11) zwoływanie corocznych zebrań sprawozdawczo-szkoleniowych z programem akceptacji przez członków sprawozdania z działalności Zarządu i korekt w programie pracy Towarzystwa.

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością bieżącą Towarzystwa;
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

Komisja Rewizyjna

§24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Warunkiem ważności uchwał Komisji Rewizyjnej jest ich podjęcie większością 4/5 głosów.

§25

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem operacji finansowo-gospodarczych z punktu widzenia celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień;

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa;

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

5. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa;

6. Komisja Rewizyjna na Walnym Zebraniu Członków stawia wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium;

7. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

 

Sąd Koleżeński

§26

Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§27

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienie lub naganę;
2) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres 6-ciu miesięcy do 2 lat;
3) pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach i komisjach Towarzystwa na okres 6-ciu miesięcy do 2 lat;
4) wykluczenie z Towarzystwa.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

3. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

4. Orzeczenie wydane przez Walne Zebranie w drugiej instancji jest ostateczne.

§28

1. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Sądu.

2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

 

Rada Naukowo-Programowa

§29

Rada Naukowo-Programowa zostaje powołana przez Zarząd Towarzystwa;
Radę Naukowo-Programową stanowią wybitni specjaliści z dziedzin naukowych wchodzących w zakres działalności Towarzystwa;
Ilość członków Rady Naukowo-Programowej jest nieograniczona;
Do obowiązków Rady Naukowo-Programowej należy:
organizowanie zespołów naukowo-badawczych,
naukowe doradztwo i konsultacje,
konsultowanie programu naukowego Towarzystwa z Zarządem.

Strona 4 z 512345

News

CONFERENCE ALPINE-PETROL’2012

For details see: www.alpine.geosfera.pl/ The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of …Więcej informacji »

The Circular Is Already Available!

The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of the First Circular in pdf: The First Circulare…Więcej informacji »

Conference details »

Dane kontaktowe

TBPŚ „Geosfera”
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Polska
Tel.: (+48) 12 623 78 28
Kom.: (+48) 667 98 99 26
kotarba@uci.agh.edu.pl

Projekt i realizacja strony

Babilon: grafika, reklama, Internet