Society of Research on Environmental Changes

Statut

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” tworzą:
1) członkowie zwyczajni;
2) członkowie wspierający;
3) członkowie honorowi.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, która zawodowo związany jest z zakresem działalności Towarzystwa i spełnia wymogi etyczno-zawodowe.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie deklaracji popartej pisemną opinią członka wprowadzającego, dotyczącą dorobku naukowego i/lub zawodowego. W razie wątpliwości Zarząd Towarzystwa ma prawo wystąpić o wydanie opinii dodatkowych.

§10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, przyjęta przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi, po złożeniu deklaracji przystąpienia do Towarzystwa określającej wysokość składki członkowskiej.

2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający może korzystać z pomocy naukowo-technicznej Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

§11

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Kapituły.

3. Członkowie honorowi, obok członków Zarządu wchodzą w skład Kapituły, której zadaniem jest rozpatrywanie wniosków o przyznanie medalu im. Walerego Goetla oraz wysuwanie kandydatur nowych członków honorowych.

4. Pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić jedynie w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków podjętą większością co najmniej ¾ oddanych głosów na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego;

2) korzystania z pomocy Towarzystwa dla realizacji celów statutowych;

3) zgłaszania wniosków i przedstawiania propozycji dotyczącej działalności Towarzystwa;

4) udziału w: zebraniach, odczytach, konferencjach, pracach zespołów naukowych i wdrożeniowych, uczestniczenia w kursach oraz w innych formach działalności Towarzystwa – na zasadach określonych jego wewnętrznymi regulaminami.

§13

1. Członkowie wspierający i honorowi (obywatele polscy i cudzoziemcy) posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członkowie honorowi (obywatele polscy), będący jednocześnie członkami zwyczajnymi nie tracą praw wyborczych.

§14

Obowiązkiem członka Towarzystwa jest:

1) postępować w sprawach Towarzystwa zgodnie z postanowieniami jego Statutu i regulaminów;

2) podporządkować się uchwałom i postanowieniom statutowych władz Towarzystwa;

3) brać czynny udział w pracach Towarzystwa;

4) opłacać składki i spełniać inne świadczenia na rzecz Towarzystwa, wynikające z uchwał jego władz.

5) Obowiązkiem członka Towarzystwa jest: uczestniczyć aktywnie w pracach Towarzystwa oraz brać udział w corocznych zebraniach sprawozdawczo-szkoleniowych

§15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;

2) wykluczenia przez Zarząd:
a) na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
b) w odniesieniu do członka skazanego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych;
c) nieusprawiedliwionej absencji członka Towarzystwa w trzech kolejnych corocznych
zebraniach sprawozdawczo-szkoleniowych;

3) śmierci członka.

§16

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1) w odniesieniu do osoby fizycznej – w przypadkach określonych w §15 Statutu;

2) w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadkach:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
b) skreślenie na podstawie uchwały Zarządu, w związku ze zmianą zakresu działania, utratą osobowości prawnej, niepłaceniem składki członkowskiej.

Strona 3 z 512345

News

CONFERENCE ALPINE-PETROL’2012

For details see: www.alpine.geosfera.pl/ The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of …Więcej informacji »

The Circular Is Already Available!

The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of the First Circular in pdf: The First Circulare…Więcej informacji »

Conference details »

Dane kontaktowe

TBPŚ „Geosfera”
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Polska
Tel.: (+48) 12 623 78 28
Kom.: (+48) 667 98 99 26
kotarba@uci.agh.edu.pl

Projekt i realizacja strony

Babilon: grafika, reklama, Internet