Society of Research on Environmental Changes

Statut

Rozdział II

Założenia programowe, cele i sposoby działania

§5

1. Uznając prawo do życia w przyjaznym, czystym i zdrowym środowisku za jedną z podstawowych zasad godnego życia człowieka, Towarzystwo wyznacza sobie misję ratowania środowiska oraz pełnego rozpoznania dynamiki zmian globalnych i regionalnych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej (litosfera, hydrosfera i atmosfera) pod wpływem czynników naturalnych (fizycznych, chemicznych i biologicznych) i antropogenicznych.

2. Cele Towarzystwa:

1) integracja specjalistów z różnych dziedzin naukowych dla wypracowywania strategii zrównoważonego ekorozwoju regionów gospodarczych Polski;

2) wypracowywanie strategii racjonalnego zagospodarowania i zarządzania zasobami naturalnymi;

3) wspieranie działań monitorujących i przeciwdziałających naturalnym i technologicznym zagrożeniom i skażeniom środowiska;

§6

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz wypracowania racjonalnej strategii zrównoważonego ekorozwoju;

2) informowanie organów administracji publicznej i składanie wniosków zmierzających do usunięcia zagrożeń środowiska w konkretnych regionach lub lokalnych obiektach;

3) współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi i terenowymi oraz organami administracji publicznej w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych;

4) organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji naukowych i spotkań panelowych;

5) organizowanie odczytów, prelekcji i kursów szkoleniowych oraz działalności informacyjnej, propagandowej i dydaktyczno-oświatowej;

6) organizowanie zespołów naukowo-badawczych, naukowego doradztwa i konsultacji – na zlecenie zainteresowanych instytucji lub osób – w trybie obowiązującym w tym zakresie przepisów ogólnych;

7) prowadzenie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych – w trybie obowiązującym w tym zakresie przepisów ogólnych;

8) utrzymywanie łączności z innymi towarzystwami i instytucjami w kraju i za granicą realizującymi podobne cele;

9) wspieranie działalności naukowej członków Towarzystwa w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych;

10) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie członkom Towarzystwa informacji oraz literatury naukowej z dziedzin działalności Towarzystwa;

11) prowadzenie własnej działalności wydawniczej oraz popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego członków Towarzystwa.

§7

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Strona 2 z 512345

News

CONFERENCE ALPINE-PETROL’2012

For details see: www.alpine.geosfera.pl/ The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of …Więcej informacji »

The Circular Is Already Available!

The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of the First Circular in pdf: The First Circulare…Więcej informacji »

Conference details »

Dane kontaktowe

TBPŚ „Geosfera”
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Polska
Tel.: (+48) 12 623 78 28
Kom.: (+48) 667 98 99 26
kotarba@uci.agh.edu.pl

Projekt i realizacja strony

Babilon: grafika, reklama, Internet