Society of Research on Environmental Changes

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. „GEOSFERA” jest Towarzystwem dobrowolnym, samorządnym, samodzielnym w zakresie organizacji wewnętrznej o charakterze naukowym, skupiającym pracowników nauki i praktyków, którzy związani są zawodowo z zagadnieniami geomorfologii, geografii fizycznej i przestrzennej, geologii inżynierskiej, hydrologii i hydrogeologii, gospodarki wodnej, meteorologii, chemii i geochemii środowiska, pedologia, biologia gleby, geofizyki i fizyki środowiska, geologii i górnictwa złóż oraz ochrony zasobów. Ponadto, w zakres działania Towarzystwa wchodzą problemy naturalnych i technologicznych zagrożeń oraz prewencji, monitoringu i usuwania skażeń litosfery, hydrosfery, biosfery i atmosfery. Przedmiotem działania Towarzystwa jest również studium globalnych i regionalnych procesów zrównoważonego ekorozwoju.

§2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.

3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

4. Dla realizowania swych celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami państwa jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§3

1. Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej, o ile takie zatwierdzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy. Nazwa i znak Towarzystwa są prawnie zastrzeżone.

2. Najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa jest medal im. Walerego Goetla przyznawany przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwo będzie używać skrótu TBPŚ „GEOSFERA” oraz prawnie zastrzeżonej angielskiej nazwy Society of Research on Environmental Changes „GEOSPHERE”.

§4

1. Członkowie honorowi, obok członków Zarządu wchodzą w skład Kapituły, której zadaniem jest rozpatrywanie wniosków o przyznanie medalu im. Walerego Goetla oraz wysuwanie kandydatur nowych członków honorowych.

Strona 1 z 512345

News

CONFERENCE ALPINE-PETROL’2012

For details see: www.alpine.geosfera.pl/ The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of …Więcej informacji »

The Circular Is Already Available!

The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of the First Circular in pdf: The First Circulare…Więcej informacji »

Conference details »

Dane kontaktowe

TBPŚ „Geosfera”
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Polska
Tel.: (+48) 12 623 78 28
Kom.: (+48) 667 98 99 26
kotarba@uci.agh.edu.pl

Projekt i realizacja strony

Babilon: grafika, reklama, Internet